Window

Magnhild Winsnes
Mondadori
2019
300
Ossana
Vera Brosgol
Bao
2019
256
Ossana
Giuseppe Piccioni
2016
Ossana
Andrew Clements
Rizzoli
2019
199
Ossana
Damien Chazelle
2016
Ossana
Elena Russo Arman
Mondadori
2019
111
Ossana
Robert Seethaler
Neri Pozza
2015
158
Peio
Melvin Burgess
Mondadori
2013
284
Peio
Elisa Amore
Nord
2013
489
Peio
Alberto Pellai
De Agostini
2015
220
Peio
Karl Kraus
Adelphi
1996 - rist. 2016
779
Peio
Lynne Murray - Liz Andrews
Mattioli 1885
2012
190
Peio
Dalai Lama 14.mo
Garzanti
2015
96
Peio
Robert Schneider
San Paolo
2003
128
Peio
Eugenio Corti
Ares
2013
336
Peio